СТАТУТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (дитячого садка) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва (далі – дошкільний заклад) є дошкільним закладом для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.2. Дошкільний заклад заснований на комунальній власності територіальної громади м. Києва та переданий до сфери управління Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

1.3. Власником дошкільного закладу є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

1.4. Дошкільний заклад створено відповідно до розпорядження виконавчого органу Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (Дарницька районна у місті Києві державна адміністрація) від 20.06. 2008 року № 728 «Про відкриття школи-дитячого садка І ступеня «Перевесло» — новобудови на житловому масиві Позняки-3, будівельна ділянка – 17,                    по вул. Урлівська, 19-А».

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади м. Києва» дошкільний заклад передано до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» дошкільний заклад передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

1.5. Адреса місцезнаходження дошкільного закладу: 02068, м. Київ,                вулиця Урлівська, 19-а, тел. (044) 220-17-82, 220-17-81, 220-17-83.

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та має право відкрити спеціальний рахунок (для обліку з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків), може мати самостійний баланс, рахунок в установі банку, ідентифікаційний номер.

1.7. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами та цим статутом.

1.8. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.9. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.10. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України та цим статутом.

1.11. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.12.  Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Приміщення дошкільного закладу розраховані на 240 місць (11 груп).

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку для дітей дошкільного віку.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей. У разі потреби за бажанням батьків можуть функціонувати групи з цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей (до 4 годин утримання, в т.ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні).

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

різновікових – до 15 осіб;

з короткотривалим та цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб.

2.6. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, документів для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.10. При необхідності дошкільний заклад може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільний заклад, та надання консультативної допомоги сім’ї.

Діти, які перебувають у дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у дошкільному закладі.

 

 1. 3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом календарного року. Вихідні дні — субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

з 10,5-годинним перебуванням дітей – з 7.30 до 18.00;

з 12-годинним перебуванням дітей – з 7.00 до 19.00;

з 4-годинним перебуванням дітей – з 9.00 до 13.00, з 14.00 до 18.00.

 

 1. 4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, затверджується завідувачем дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Дарницької районною в місті Києві державної адміністрації.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий, народознавчий, вивчення комп’ютерної азбуки та інші.

4.7. У дошкільному закладі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботою.

Дошкільний заклад може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.Надання платних послуг здійснюється в установленому порядку.

 1. 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку з дотриманням натурального набору продуктів, визначених законодавством.

5.2. У дошкільному закладі встановлено триразове харчування, у літній період — чотириразове.

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача дошкільного закладу.

5.4. Постачальники забезпечують дошкільний заклад продуктами харчування з відповідними супровідними документами згідно з договорами, укладеними між ними та районним управлінням освіти за дотриманням умов постачання відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

 1. 6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату дошкільного закладу та установ охорони здоров’я.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та інші працівники дошкільного закладу, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя.

7.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість запізнення, відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини;

виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, молодшого бакалавра, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» — вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Педагогічні працівники дошкільного закладу мають право:

на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

брати участь в роботі органів самоврядування дошкільного закладу;

на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного закладу;

на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

на захист професійної честі та власної гідності;

інші права, що не суперечать законодавству України.

7.7. Педагогічні працівники дошкільного закладу зобов’язані:

виконувати статут дошкільного закладу, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

виконувати накази та розпорядження керівництва;

інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

Практичний психолог, вихователь-методист, соціальний педагог та вчитель-логопед приймаються на роботу до дошкільного закладу управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

7.9.     Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.10.   Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди відповідно до визначеного законодавством порядку.

7.11. Педагогічні та медичні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років у встановленому порядку.

7.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності та стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Завідувач дошкільного закладу призначається і звільняється з посади відповідно до законодавства України.

Завідувач дошкільного закладу:

відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

без довіреності діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами в межах наданих повноважень;

використовує в установленому порядку майно і кошти дошкільного закладу, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;

здійснює інші організаційно-розпорядчі обов’язки.

8.3. Штатний розпис затверджується начальником управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

8.4. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх заміняють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада дошкільного закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу у дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу, але не менше 4 засідань на рік.

8.5. Органом громадського самоврядування дошкільного закладу є загальні збори його колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше 1 разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу — 50%, від батьків — 50%.

Термін їх повноважень становить — 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

можуть вносити пропозиції щодо змін і доповнень у статут;

обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

заслуховують звіт завідувача дошкільного закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.6. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада — орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, дошкільних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 7 – 15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є :

співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної бази дошкільного закладу;

сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

9.1. Майно дошкільного закладу належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

9.2. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії управління світи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

9.3. Дошкільний заклад має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

9.4. Приміщення, матеріально-технічна база дошкільного закладу повинні відповідати будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Дошкільний заклад утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва, інших надходжень незаборонених законодавством, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

Використання отриманих доходів (прибутків) здійснюється виключно для фінансування видатків на утримання дошкільного закладу, реалізації мети (цілей та завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) та працівників дошкільного закладу (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Дошкільний заклад є неприбутковою організацією.

10.2. Статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється по формі відповідно до законодавства України.

10.3. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається законодавством України.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

10.4. Ліквідація, реорганізація дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

У разі реорганізації права та обов’язки дошкільного закладу переходять до його правонаступника.

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка здійснюється один раз на десять років відповідно до законодавства України.

11.2. Безпосередній контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється власником дошкільного закладу відповідно до законодавства України.

 

 

 

Керівник апарату                                                                                           О. Кучук

 

 

 

Завідувач дошкільного закладу                                                        М. Лесик

FireStats icon Работает с FireStats