СТАТУТ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ДИТЯЧОГО-САДКА) № 245 «ПЕРЕВЕСЛО» ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва (далі – заклад освіти) є закладом дошкільної освіти для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 

1.2. Найменування закладу освіти:

Повне найменування: Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва.

 

Скорочене найменування: ЗДО № 245 «Перевесло».

 

1.3. Заклад освіти заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, переданий до сфери управління Дарницької районної         в місті Києві державної адміністрації та підпорядкований управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

 

1.4. Власником закладу освіти є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

 

1.5. Заклад освіти було створено відповідно до розпорядження виконавчого органу Дарницької районної в місті Києві ради (Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації) № 728 від 20.06.2008 року «Про відкриття школи-дитячого садка І ступеня «Перевесло» – новобудови на житловому масиві Позняки – 3, будівельна ділянка – 17, по вул. Урлівська, 19-А».

Відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» заклад освіти передано до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» заклад освіти передано до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Змінено тип та найменування школи-дитячого садка І ступеня «Перевесло» на дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва відповідно до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 13.09.2017 № 589 «Про зміну типу та найменування школи-дитячого садка І ступеня «Перевесло».

Відповідно до рішення Київської міської ради від 25.05.2023 № 6475/6516 «Про деякі питання діяльності закладів освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації» змінено тип та найменування Дошкільного навчального закладу (дитячого садка) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва на Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 245 «Перевесло» Дарницького району м. Києва.

 

1.6. Місцезнаходження закладу освіти:

вулиця Урлівська, 19 А, м. Київ, 02081.

 

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати рахунки в органах Державної казначейської служби України (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису та для обліку з виконання спеціального фонду кошторису для зарахування коштів за надані платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків), може мати самостійний баланс, ідентифікаційний номер.

 

1.8.    Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

 • Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Заклад освіти здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.

 

1.10. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї (при необхідності).

 

 

1.11. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

 

1.12. Заклад освіти несе юридичну відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.13. Взаємовідносини закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, в межах наданих повноважень та законодавства України.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1. Приміщення закладу освіти розраховані на 240 місць.

 

2.2. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) та/або сімейними (родинними) ознаками відповідно до рішення директора закладу освіти.

 

2.3. У закладі функціонують групи загального розвитку для дітей раннього та передшкільного віку.

Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Заклад освіти може здійснювати соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, але не відвідують заклади дошкільної освіти, та надання консультаційної допомоги сім’ї. Діти, які перебувають у закладі освіти короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, обліковуються у такому закладі.

 

2.4. Заклад освіти має групи з денним режимом перебування дітей.

У разі потреби за бажанням батьків можуть функціонувати групи з цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей (до 4 годин утримання).

 

2.5. Наповнюваність груп у закладі освіти становить:

для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

різновікові – до 15 осіб;

з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;

в оздоровчий період – до 15 осіб;

в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами.

 

2.6. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2019 № 517 «Про функціонування системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЕЗ ЗДО», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві від 01.04.2019 за № 101/2278, затверджено Порядок функціонування системи електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва — «СЕЗ ЗДО».

Прийом дітей до закладу освіти та запис до відповідної вікової групи здійснюється в порядку черговості їх електронного запису.

 

2.7. Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється директором закладу освіти протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості їх електронного запису. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини.

Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом директора закладу освіти.

 

2.8. До заяви про зарахування дитини до закладу освіти додаються:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до закладу освіти до заяви про зарахування додаються:

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

 

2.9. Першочергово до закладу освіти зараховуються діти, які:

проживають на території обслуговування закладу освіти;

є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту у закладі освіти;

є дітьми працівників закладу освіти;

належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

мають право на першочергове зарахування до закладу освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу освіти на загальних підставах.

Після зарахування до закладу освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

 

2.10. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах закладу освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

 

2.11. За вихованцем зберігається місце у закладі освіти у таких випадках:

у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

у разі карантину у закладі освіти;

на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту у закладі освіти до кінця літнього періоду.

 

2.12. Відрахування вихованців із закладу освіти може здійснюватися:

за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі освіти відповідного типу;

у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

у разі переведення вихованця до іншого закладу освіти;

у разі невідвідування дитиною закладу освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

 

2.13. Директор закладу освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

3.1. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом календарного року. Вихідні дні — субота, неділя, святкові.

 

3.2. Щоденний графік роботи закладу освіти: з 7:00 год до 19:00 год.

 

3.3. Щоденний графік роботи груп закладу освіти:

з 10,5-годинним перебуванням дітей – з 7:30 год до 18:00 год;

з 12-годинним перебуванням дітей – з 7:00 год до 19:00 год;

з 4-годинним перебуванням дітей – з 8:00 год (9:00 год) до 12:00 год (13:00 год); з 14:00 год (15:00 год) до 18:00 год (19:00 год).

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

4.1.   Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у закладі освіти проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. На основі Базового компонента дошкільної освіти розробляється освітня програма.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується директором закладу освіти.

На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

4.3. Діяльність закладу освіти регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.

План роботи закладу освіти затверджується директором закладу освіти.

 

4.4. У закладі освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

4.5. Заклад освіти організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий, національно-патріотичний  та інші.

 

4.6. Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів, визначених законодавством.

 

5.2. У закладі освіти встановлено триразове харчування.

 

5.3 Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора закладу освіти.

 

5.4. Постачальники забезпечують заклад освіти продуктами харчування з відповідними супровідними документами згідно із договорами, укладеними між ними та управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за дотриманням умов постачання відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.

 

5.5. Батьки або інші законні представники дитини вносять плату за харчування дітей у закладі освіти у розмірах, визначених Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією.

 

5.6. Пільгові умови та звільнення від оплати за харчування дітей у закладі освіти здійснюється відповідно до законодавства України.

 

 

 1. 6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або відповідних закладів охорони здоров’я.

 

6.2. Медичні працівники закладу освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації (у разі показань).

 

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу в закладі освіти є: діти дошкільного віку, директор та інші педагогічні працівники, помічники вихователів, медичні працівники, батьки або інші законні представники дитини, асистенти дітей з особливими освітніми потребами, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти та інші працівники закладу освіти.

 

7.2. Працівники закладу освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені законодавством України та передбачають:

безоплатну дошкільну освіту у закладі освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладу освіти.

 

7.4. Права батьків або інших законних представників дитини:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дитини;

звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати директору або власнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

 

7.5. Батьки або інші законні представники дитини зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку;

своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість запізнення, відсутності або хвороби дитини.

 

7.6. Інші права та обов’язки батьків дітей або їх законних представників можуть встановлюватися законодавством України.

 

7.7. На посаду педагогічного працівника закладу освіти призначається особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

 

7.8. Педагогічні працівники закладу освіти мають право на:

академічну свободу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

педагогічну ініціативу;

розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

проходження сертифікації відповідно до законодавства України;

відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

захист професійної честі та гідності;

індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

безпечні і нешкідливі умови праці;

участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;

захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

 

7.9. Педагогічні працівники закладу освіти зобов’язані:

постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

дотримуватися педагогічної етики;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

виховувати у дітей повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

формувати у дітей прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю дитини, запобігати вживанню на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

додержуватися цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

повідомляти директора закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

 

7.10. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

 

7.11. Педагогічних та інших працівників призначає на посади та звільняє з посад директор закладу освіти у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

 

7.12. Працівники закладу освіти несуть юридичну відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.

 

7.13. Працівники закладу освіти у встановленому законодавством України порядку проходять періодичні медичні огляди.

 

7.14. Педагогічні та медичні працівники закладу освіти підлягають атестації, яка здійснюється один раз на п’ять років у встановленому порядку.

 

7.15. Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства України.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

 

8.2. Безпосереднє керівництво закладом освіти здійснює його директор, який є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково – педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директор закладу освіти призначається і звільняється з посади відповідно до законодавства України.

 

8.3. Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

 

8.4. Директор закладу освіти:

організовує діяльність закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу  освіти;

здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти;

без довіреності діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними і фізичними особами в межах наданих повноважень;

користується в установленому порядку майном і коштами закладу освіти, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах (конференціях) перед колективом, батьками або іншими законними представниками дитини та громадськістю;

зобов’язаний ознайомити батьків або інших законних представників дитини із цим Статутом, іншими документами, що регламентують діяльність закладу освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законами та цим Статутом.

 

8.5. Штатний розпис закладу освіти встановлюється та затверджується управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

 

8.6. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, усі педагогічні, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити представники батьківської громадськості, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або інші законні представники дитини.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу освіти:

схвалює освітню програму закладу освіти, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

визначає план роботи закладу освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

визначає шляхи співпраці закладу освіти з сім’єю;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу освіти до її повноважень.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу освіти.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію рішеннями директора закладу освіти.

 

8.7. У закладі освіти можуть діяти:

органи самоврядування працівників закладу освіти;

органи батьківського самоврядування;

інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти директора закладу освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти.

 

8.8. У закладі освіти може створюватися і діяти наглядова (піклувальна) рада за рішенням власника або уповноважених органів відповідно до спеціальних законів.

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Майно закладу освіти належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та закріплюється на праві оперативного управління за управлінням освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

 

9.2. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі централізованої бухгалтерії управління світи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

 

9.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів власника закладу та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

9.4. Заклад освіти має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду або в безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

 

9.5. Приміщення, матеріально-технічна база закладу освіти повинні відповідати будівельним, технічним, санітарно-гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства України.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

10.1. Заклад освіти утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва, інших надходжень не заборонених законодавством України, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

 

10.2. Заклад освіти є бюджетною та неприбутковою організацією.

 

10.3. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

 

10.4. Статистична звітність про діяльність закладу освіти здійснюється по формі відповідно до законодавства України.

 

10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається законодавством України.

Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

 

10.6. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу освіти приймає власник.

Реорганізація закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду — ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління закладом освіти.

 

10.7. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до законодавства України або визначених закладів освіти.

 

 

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

11.1. Державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

 

11.2. Інституційний аудит закладу освіти, що забезпечує здобуття дошкільної освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

 

11.3. Перевірка закладу освіти може проводитися уповноваженими органами відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

 

 

Начальник управління освіти                                           Євгенія СПИСОВСЬКА

 

 

 

FireStats icon Работает с FireStats